Nasza oferta

Zespół szkolnych doradców zawodowych oferuje:
- Zajęcia grupowe
- Konsultacje indywidualne dla uczniów i rodziców
- e-Poradnictwo

Zajęcia grupowe dla uczniów gimnazjum obejmują:
1. Samopoznanie
2. Świat zawodów
3. Wybieram szkołę

1. Samopoznanie - Celem zajęć obejmujących tematykę samopoznania jest wyposażenie uczniów w umiejętność rozpoznawania swoich mocnych i słabych stron, zainteresowań, zdolności i predyspozycji w kontekście planowania swojej przyszłości edukacyjno-zawodowej. Uczeń po zajęciach potrafi wskazać swoje mocne strony. Wie, jakie ma zainteresowania i zdolności lub też, w jaki sposób może starać się je rozpoznać. Rozumie, że ich rozpoznanie jest ważne z punktu widzenia wyboru kolejnego etapu edukacyjnego (szkoły ponadgimnazjalnej) i zawodu. Umie określić czynności, których wykonanie sprawia mu przyjemność. Rozumie, że poznanie siebie daje większe gwarancje zadowolenia z kolejnych wyborów edukacyjnych. Wie, że wczesne planowanie przyszłości edukacyjno-zawodowej może lepiej przygotować go do rynku pracy.

2. Świat zawodów - Zajęcia dotyczące świata zawodów mają na celu zapoznanie uczniów z przykładowymi zawodami, grupami zawodów i zawodami przyszłości. Uczeń pod kierunkiem doradcy poznaje źródła informacji o zawodach i nabywa umiejętność korzystania z nich. Dokonuje podczas zajęć autoanalizy własnych predyspozycji zawodowych, poznaje grupy zawodów i ocenia w których grupach czułby się najlepiej. Umie uzasadnić zainteresowanie określonym zawodem-grupą zawodów, wykorzystując wiedzę o sobie. Wie gdzie poszukiwać informacji o rynku pracy i jakich kompetencji oczekuje większość pracodawców.

3. Wybieram szkołę - Realizacja tematyki dotyczącej wybierania szkoły ma na celu wyposażenie uczniów w umiejętność poszukiwania informacji o ofercie edukacyjnej Wrocławia, o zasadach rekrutacji i sposobie naliczania punktów rekrutacyjnych. Uczy się podczas zajęć wyszukiwania potrzebnych informacji do podjęcia decyzji o wyborze szkoły ponadgimnazjalne. Uczeń z doradcą ocenia swoje szanse dostania się do wybranej szkoły wykonując symulacje obliczenia swoich punktów rekrutacyjnych. Wykonuje również ćwiczenia polegające na tworzeniu listy preferencyjnej. Poznaje w ten sposób kryteria konieczne do uwzględnienia przy tworzeniu swojej listy klas i szkół do których chciałby się zakwalifikować w elektronicznej rekrutacji.

Zajęcia grupowe dla uczniów liceów obejmują:
1. Wiedzę o sobie.
2. Poznanie źródeł informacji o ofercie edukacyjnej szkół wyższych i szkół policealnych.
3. Ćwiczenie umiejętności obliczania punktów rekrutacyjnych na wyższą uczelnię.

Wiedza o sobie jest częścią zajęć ukierunkowaną na samopoznanie i uświadomienie uczniom znaczenia poznania siebie - swoich mocnych stron, wartości, zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji w kontekście planowania swojej przyszłości edukacyjno-zawodowej. Uczeń po zajęciach potrafi określić swoje mocne strony i wskazać obszar (grupę) zawodów w których czułby się dobrze. Rozumie, że poznanie siebie daje większe gwarancje trafności wyboru kierunku swojego rozwoju edukacyjno-zawodowego i osiągnięcia satysfakcji z podejmowanych decyzji. Podczas zajęć warsztatowych uczniowie poszukują pod kierunkiem doradcy informacji o ofercie edukacyjnej, poznają możliwości dalszego kształcenia po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej i zapoznają się ze źródłami informacji na temat zasad rekrutacji na wyższe uczelnie. Uczniowie wykonują ćwiczenia obliczania punktów rekrutacyjnych i pozyskują informacje na temat zmian w ustawie " Prawo o szkolnictwie wyższym". Poznają cele Procesu Bolońskiego i systemu punktów ECTS.

Konsultacje indywidualne:
Proponujemy konsultacje zarówno uczniom jak i ich rodzicom. Pomagamy w konstruowaniu planu rozwoju edukacyjno-zawodowego.

1.Uczeń tworzy pod kierunkiem doradcy swój plan rozwoju edukacyjno-zawodowego. Analizuje swoje zasoby, poznaje źródła informacji potrzebne do zaplanowania kariery. Efektem porady jest określenie celów edukacyjno-zawodowych i sposobu ich realizacji. Uczeń poznaje metodę SMART i SWOT jako techniki konstruowania planów i analizy sytuacji wynikającej z ich realizacji.