Realizujemy programy...

Prowadzimy warsztaty dla uczniów (zajęcia grupowe):

  • szkół podstawowych
  • uczniów szkół ponadpodstawowych

Konsultacje indywidualne dla:

  • uczniów i ich rodziców

Bierzemy udział w zebraniach z rodzicami:

  • przekazywanie informacji o ofercie doradczej dla uczniów oraz zasadach rekrutacji do kolejnych etapów edukacyjnych uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych

 

 

Nasza oferta:

Dla uczniów szkół podstawowych:

  • dla uczniów klasy siódmej

„Ja w świecie zawodów” – celem programu jest przygotowanie ucznia do świadomego wyboru kierunku kształcenia i wyboru zawodu oraz kształtowanie postaw oczekiwanych przez pracodawców. Efektem zajęć grupowych jest poszerzenie wiedzy uczniów o zawodach, kwalifikacjach, typach szkół ponadpodstawowych, oczekiwaniach rynku pracy a także umiejętność rozpoznania własnych zainteresowań, zdolności i predyspozycji zawodowych.

  • dla uczniów klasy ósmej

„Wybieram szkołę ponadpodstawową” – celem zajęć jest wyposażenie uczniów w umiejętność poszukiwania informacji na temat oferty edukacyjnej Wrocławia, zasad rekrutacji i sposobu obliczania punktów rekrutacyjnych. Uczeń po realizacji zajęć potrafi przy pomocy Internetu zebrać informacje na temat interesujących go szkół. Wie, jakie informacje potrzebne są mu w procesie rekrutacji. Umie wskazać ścieżkę edukacyjną by uzyskać określony zawód. Umie obliczyć swoje punkty rekrutacyjne i ocenić swoją szansę zakwalifikowania się do wybranej szkoły, dzięki czemu jego wybór jest mniej przypadkowy. Uczy się tworzyć własną listę preferencji.

„Poznaję siebie-poznaję zawody” - program Uczniowie określają swoje zainteresowania, zdolności, mocne i słabe strony. Poznają zawody i korzystają z różnych źródeł informacji na temat zawodów. Efektem udziału w zajęciach jest opanowanie przez ucznia umiejętności planowania swojej przyszłości, analizowania ofert rynku edukacyjnego i rynku pracy, ocena własnych możliwości edukacyjnych.

„Wybieram szkołę ponadpodstawową” - celem zajęć jest wyposażenie uczniów w umiejętność poszukiwania informacji na temat oferty edukacyjnej Wrocławia, zasad rekrutacji i sposobu obliczania punktów rekrutacyjnych. Uczeń po realizacji zajęć potrafi przy pomocy Internetu zebrać informacje na temat interesujących go szkół. Wie, jakie informacje potrzebne są mu w procesie rekrutacji. Umie wskazać ścieżkę edukacyjną by uzyskać określony zawód. Umie obliczyć swoje punkty rekrutacyjne i ocenić swoją szansę zakwalifikowania się do wybranej szkoły, dzięki czemu jego wybór jest mniej przypadkowy. Uczy się tworzyć własną listę preferencji.

Dla uczniów szkół ponadpodstawowych:

  • dla uczniów klasy pierwszej branżowej szkoły I stopnia i pierwszej klasy technikum;

„Promowanie zdobywania kwalifikacji” - celem programu jest nabycie przez uczniów umiejętności określania celów edukacyjno-zawodowych, poznanie przebiegu praktycznej nauki zawodu w pracowniach Centrum Kształcenia Zawodowego i motywowanie do określenia korzyści wynikających z wyboru zawodu. Efektem udziału w zajęciach jest poszerzenie przez uczniów wiedzy o wybranym zawodzie. Umiejętność określenia korzyści z wybranego zwodu i zmotywowanie do ukończenia nauki i podnoszenia kwalifikacji.

  • dla uczniów klasy trzeciej branżowej szkoły I stopnia i technikum:

„Moja kariera zawodowa – moja przyszłość” – celem programu jest wyposażenie uczniów w wiedzę o oczekiwaniach rynku pracy i możliwościach dalszego podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Efektem zajęć jest poszerzenie wiedzy uczniów o rynku pracy, oczekiwaniach pracodawców i nabycie umiejętności poszukiwania informacji.

  • dla uczniów klasy trzeciej liceum ogólnokształcącego i technikum:

„Zanim wybierzesz” - celem programu jest przygotowanie uczniów do wyboru kierunku dalszego kształcenia i wejścia na rynek pracy. Efektem udziału w zajęciach grupowych jest umiejętność wybierania przydatnych informacji do zaplanowania swojej przyszłości edukacyjno-zawodowej i motywowanie do oceny własnych możliwości rekrutacyjnych do szkół wyższych.

  • dla uczniów odbywających praktyczną naukę w Centrum

„Zdrowy styl życia większą szansą na rynku pracy”, którego celem jest motywowanie młodzieży do wszechstronnej troski o zdrowie w celu pełnego wykorzystania swojego potencjału w dorosłym życiu,

Efektem zajęć jest umiejętność uczniów określania korzyści z aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz skutków złego odżywiania i nałogów.

Zespół szkolnych doradców zawodowych oferuje ponadto porady indywidualne dla uczniów i ich rodziców oraz możliwość korzystania z e-poradnictwa na stronie doradców www.doradcy-wroclaw.pl.