Rekrutacja

do oddziałów integracyjnych i specjalnych

 

Rekrutacja kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów integracyjnych i specjalnych we Wrocławiu

Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziału integracyjnego w szkołach ponadpodstawowych oraz specjalnego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych prowadzonych przez Miasto Wrocław lub inne organy.

Do szkół prowadzonych przez Miasto Wrocław Rodzic/Opiekun prawny ucznia  składa w wybranej szkole wniosek o przyjęcie do szkoły. Druk wniosku dostępny jest w sekretariacie danej szkoły lub do pobrania ze strony internetowej danej szkoły. O zakwalifikowaniu ucznia nie decyduje ilość punktów rekrutacyjnych.

Do wniosku należy załączyć oryginał aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydany przez poradnię psychologiczno–pedagogiczną.

Do szkół prowadzonych przez inny organ niż Miasto Wrocław, rekrutacja odbywa się według zasad określonych w danej szkole/placówce.

Rekrutacja kandydatów nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego do szkół z oddziałami integracyjnymi odbywa się na zasadach ogólnych.

Uwaga: Kandydaci spoza Wrocławia składają wniosek w Starostwie Powiatowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

Rekrutacja kandydatów nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego do szkół z oddziałami integracyjnymi odbywa się na zasadach ogólnych.

W sprawie orzeczenia o potrzebie specjalnego kształcenia na poziomie szkoły ponadpodstawowej można zwrócić się do poradni psychologiczno-pedagogicznej:
http://www.e-wroclaw.com/e-wroclaw/poradnie
www.ppp1.wroc.pl
www.ppp2.wroc.pl
www.ppp4.wroc.pl
www.ppp9-wroc.pl
www.ppp5.wroc.pl

Szkoły ponadpodstawowe we Wrocławiu dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego

1. Szkoły z oddziałami (klasami) integracyjnymi – prowadzone przez gminę Wrocław

Zespół Szkół nr 6
ul. Nowodworska 70-82
54-438 Wrocław
tel. 71 798 69 11

 http://zs6.wroc.pl/

Liceum Ogólnokształcące nr XXX Klasy integracyjne:
klasy liczą maksymalnie 20 uczniów w tym od 3-5 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Uczniowie z wadami słuchu oraz z niepełnosprawnością ruchową
Technikum nr 14 Klasy integracyjne: nauka w zawodach technik ekonomista i technik reklamy. Uczniowie z wadami słuchu oraz z niepełnosprawnością ruchową

 

2. Szkoły specjalne – prowadzone przez gminę Wrocław

Zespół Szkół nr 12
ul. Białowieska 74a
54-235 Wrocław
tel. (71) 798 68 88

http://www.zs12.edu.pl/

Liceum Ogólnokształcące Specjalne nr XXXII

 

Z zaburzeniami zachowania i emocji.

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy nr 11
ul. Kamienna 99-101
50-547 Wrocław
71 798 68 35

http://www.sosw11.wroclaw.pl/kontakt

Branżowa Szkoła Specjalna
I stopnia nr 14
Kształci w zawodach:
 • kucharz,
 • cukiernik,
 • ogrodnik,
 • stolarz,
 • blacharz samochodowy,
 • fryzjer,
 • murarz-tynkarz,
 • pracownik pomocy obsługi hotelowej,
 • piekarz,
 • sprzedawca.

Z niepełnosprawnością intelektualną; w szkole mogą się również kształcić uczniowie z niepełnosprawnościami, takimi jak: autyzm, niepełnosprawność ruchowa, uszkodzenia narządu wzroku, słuchu, mowy, a także uczniowie z chorobą przewlekłą.

 

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy nr 10
ul. Parkowa 27
51-616 Wrocław
71 798 68 34

 http://www.soswnr10.webd.pl/

Szkoła Specjalna
Przysposabiająca do Pracy nr 1

 

Prowadzi zajęcia z zakresu:

 • gospodarstwa domowego,
 • prac ogrodniczych,
 • elementów szycia,
 • wyrobów rękodzieła.

Uczniowie  z orzeczeniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi

Zespół Szkół nr 16
ul. Głogowska 30
53-621Wrocław
tel. 71 798-68-83

https://zs16.edu.wroclaw.pl/?page_id=82

Szkoła Specjalna
Przysposabiająca do Pracy nr 2 dla Uczniów z Autyzmem

 

Prowadzi zajęcia z zakresu:

 • prac biurowych,
 • pamiątkarstwa / stolarstwa,
 • zajęć kulinarnych, gospodarczych i ogrodniczych.

Szkoła prowadzi edukację dla uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną (autyzm oraz niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym).

 

3. Szkoły specjalne – prowadzone przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego

Dolnośląski Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy nr 12 dla
Niesłyszących i Słabosłyszących
54-144  Wrocław , ul. Dworska 8

Telefon: 71 353 64 69

http://www.oswdn.wroclaw.pl/ (strona w przebudowie)

https://www.facebook.com/dsoswdn/ 

Liceum Ogólnokształcące Specjalne

 

Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia nr 15

Kształci w zawodach:

 • kucharz,
 • krawiec,
 • operator procesów introligatorskich,
 • stolarz,
 • fryzjer.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Prowadzi zajęcia z zakresu prostych prac domowych

 

 

Dolnośląski Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczym nr 13 dla Niewidomych i Słabowidzących
im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Kamiennogórska 16
54-034 Wrocław, tel. 351 34 68

https://www.oswdn.pl/

Liceum Ogólnokształcące Specjalne nr XXXII

 

Technikum Specjalne nr 17

technik masażysta

Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia nr 16

Kształci w zawodach:

 • kucharz,
 • mechanik–monter maszyn i urządzeń,
 • rękodzielnik wyrobów włókienniczych.
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Przysposobienie do pracy realizujemy poprzez:

 • trening czynności dnia codziennego,
 • gospodarstwo domowe,
 • zajęcia kulinarne,
 • produkcja i pielęgnacja roślin,
 • podstawy komputera,
 • ceramika,
 • elementy rękodzielnictwa,
 • majsterkowanie.

 

4. Szkoły specjalne – prowadzone przez Fundację Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. Ks. Marcina Lutra

Fundacja Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji
im. Ks. Marcina Lutra
ul. Ks. Marcina Lutra 2-8 (dawna Wejherowska 28)
54-239 Wrocław
Tel. 71 798 26 00

https://diakonia.pl/

Oferta edukacyjna szkół:

https://szkoly.diakonia.pl/strona-glowna/dzien-otwarty-on-line/

 

Liceum Ogólnokształcące Specjalne

 

 https://szkoly.diakonia.pl/strona-glowna/dzien-otwarty-on-line/

Technikum Ekonomiczne Specjalne

 

Technik ekonomista

Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna

 

Kształci w zawodach:

 •  operator procesów introligatorskich,
 •  krawiec,

pracownik pomocniczy obsługi hotelowej(dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim).

Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy

 

Prowadzi zajęcia z zakresu:

 • Funkcjonowania osobistego i społecznego,
 • Technik użytkowych,
 • Technik komputerowych,
 • Kwiaciarstwa – ogrodnictwa,
 • Gospodarstwa domowego.

(dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym).