Dla uczniów szkół podstawowych

Wyniki rekrutacji w ubiegłych latach

Read more

Zasady rekrutacji

do szkół ponadpodstawowych

Read more

Terminy rekrutacji

do szkół ponadpodstawowych

Read more

Program zajęć z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów klas VII
wrocławskich szkół podstawowych na rok szk. 2017/2018

Podstawa prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe

Art. 292.
1. W roku szkolnym 2017/2018 zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe, są realizowane w oparciu o program przygotowany przez nauczyciela realizującego te zajęcia i dopuszczony do użytku przez dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
2. Program, o którym mowa w ust. 1, zawiera treści dotyczące informacji o zawodach, kwalifikacjach i stanowiskach pracy oraz możliwościach uzyskania kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku pracy i predyspozycjami zawodowymi.

Głównym celem zajęć jest przygotowanie ucznia do świadomego wyboru kierunku kształcenia i wyboru zawodu oraz kształtowanie postaw oczekiwanych przez pracodawców.

Szczegółowe cele kształcenia, uczeń:

 • charakteryzuje poszczególne typy szkół ponadpodstawowych,
 • rozróżnia pojęcie zawodu, kwalifikacji i stanowiska pracy,
 • korzysta z różnych źródeł informacji o zawodach i kwalifikacjach,
 • rozróżnia zawody na poziomie robotnika wykwalifikowanego, na poziomie technika i wymagające wyższego wykształcenia,
 • określa możliwości uzyskania kwalifikacji na poziomie robotnika wykwalifikowanego, na poziomie technika i po ukończeniu studiów,
 • wskazuje ścieżki edukacyjne umożliwiające uzyskanie wybranego tytułu zawodowego (np. elektryk, technik elektryk, inżynier elektryk, magister inżynier elektryk),
 • wskazuje zawody aktualnie poszukiwane na wrocławskim rynku pracy,
 • wyjaśnia podstawowe zasady realizacji praktycznej nauki zawodu na przykładzie zajęć prowadzonych w pracowniach specjalistycznych Centrum Kształcenia Praktycznego lub wybranej szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe,
 • rozpoznaje swoje zainteresowania i predyspozycje zawodowe.

Treści kształcenia:

 • Szkoły ponadpodstawowe od 1 września 2019 r. – charakterystyka.
 • Zawody wg Klasyfikacji Zawodów Szkolnictwa Zawodowego (zwane potocznie zawodami szkolnymi) i wyodrębnione w nich kwalifikacje.
 • Zawód a stanowisko pracy.
 • Źródła informacji o zawodach, kwalifikacjach i stanowiskach pracy.
 • Ścieżki edukacyjno-zawodowe - droga do wybranego tytułu zawodowego (robotnik wykwalifikowany, technik, inżynier, magister).
 • Potrzeby wrocławskiego rynku pracy.
 • Kształcenie praktyczne w wybranych zawodach – zasady realizacji.
 • Rozpoznawanie swoich zainteresowań i predyspozycji zawodowych.

Formy realizacji:

 • Prezentacje multimedialne.
 • Filmy o branżach i zawodach.
 • Ćwiczenia dla ucznia z wykorzystaniem komputera z dostępem do Internetu, praca w grupie (np. ścieżka do zawodu na poziomie robotnika, technika, inżyniera).
 • Wycieczka do Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP) we Wrocławiu lub wybranej szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe.
 • Badanie zainteresowań i predyspozycji zawodowych z zastosowaniem różnych narzędzi (testy, ćwiczenia).

 

Szczegółowy program zajęć z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów klas VII wrocławskich szkół podstawowych na rok szk. 2017/2018

Zajęcia realizuje nauczyciel wskazany przez dyrektora szkoły podstawowej

Zajęcia 1.
Czas realizacji – 1 godz.

System szkolnictwa ponadpodstawowego; zawody, kwalifikacje, stanowiska pracy

Cele kształcenia, uczeń:

 • charakteryzuje poszczególne typy szkół ponadpodstawowych,
 • rozróżnia pojęcia zawodu i kwalifikacji zawodowej,
 • rozróżnia tytuły zawodowe uzyskiwane po ukończeniu szkół ponadpodstawowych oraz stanowiska pracy.

Poruszane zagadnienia:

 • Szkoły ponadpodstawowe od 1 września 2019 r.
 • Zawody szkolne (wg Klasyfikacji Zawodów Szkolnictwa Zawodowego) i kwalifikacje.
 • Szkolne tytuły zawodowe i stanowiska pracy.

Metody pracy:

 • pogadanka,
 • praca zespołowa,
 • praca indywidualna.

Pomoce/materiały:

 • prezentacja multimedialna,
 • wybrane strony internetowe (wymagany dostęp do Internetu),
 • ćwiczenia.

 

Zajęcia 2 – 5
Czas realizacji – każda jednostka po 1 godz.

Zawody w wybranych branżach, nauczane we wrocławskich szkołach ponadpodstawowych

Cele kształcenia, uczeń:

 • potrafi scharakteryzować zawody w wybranych branżach,
 • wyjaśnia jak uzyskać kwalifikacje w poszczególnych zawodach,
 • korzysta z różnych źródeł informacji.

Poruszane zagadnienia:

 • Charakterystyka zawodów w poszczególnych branżach (np. elektrycznych, mechanicznych, logistycznych, itd.):
 • zawody i wyodrębnione w nich kwalifikacje.
 • zadania zawodowe w przykładowym zawodzie,
 • środowisko pracy,
 • predyspozycje (psychiczne, fizyczne, zawodowe) do wykonywania przykładowego zawodu,
 • szanse zatrudnienia – potrzeby rynku pracy.
 • Droga do uzyskania tytułów zawodowych w określonej branży.

Metody pracy:

 • pogadanka,
 • praca zespołowa,
 • praca indywidualna.

Pomoce/materiały:

 • prezentacja multimedialna,
 • filmy edukacyjne,
 • wybrane strony internetowe (wymagany dostęp do Internetu),
 • ćwiczenia.

 

Zajęcia 6
Czas realizacji – 1 godz.

Zawody wymagające wyższego wykształcenia

Cele kształcenia, uczeń:

 • wymienia przykładowe zawody wymagające wyższego wykształcenia,
 • rozróżnia podstawowe tytuły zawodowe z wyższym wykształceniem,
 • wskazuje ścieżkę edukacyjną umożliwiającą uzyskanie przykładowego tytułu zawodowego.

Poruszane zagadnienia:

 • Wyższe wykształcenie – przykładowe zawody i tytuły zawodowe, przykładowe typy uczelni.
 • Ścieżki edukacyjne: szkoła podstawowa – uczelnia.

Metody pracy:

 • pogadanka,
 • praca zespołowa,
 • praca indywidualna.

Pomoce/materiały:

 • prezentacja multimedialna
 • strony internetowe: psz.praca.gov.pl, wybranych uczelni (wymagany dostęp do Internetu) ,
 • ćwiczenia.

Zajęcia realizują wrocławscy doradcy zawodowi, wspomagani przez nauczycieli ze szkół podstawowych we współpracy z CKP i szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe

 

Zajęcia KZ („kształcenie zawodowe”)

Czas realizacji – 2 godz.
(zajęcia realizowane w CKP lub w wybranej szkole prowadzącej kształcenie zawodowe)

Kształcenie zawodowe w technikum i branżowych szkołach Wrocławia

Cele kształcenia, uczeń:

 • określa korzyści wynikające z wyboru kształcenia zawodowego,
 • wskazuje zawody aktualnie poszukiwane na rynku pracy,
 • wyszukuje informacje o wrocławskich szkołach prowadzących kształcenie zawodowe,
 • wyjaśnia podstawowe zasady realizacji praktycznej nauki zawodów nauczanych w CKP lub w wybranej szkole prowadzącej kształcenie zawodowe.

Poruszane zagadnienia:

 • Korzyści wynikające z wyboru kształcenia zawodowego.
 • Źródła informacji o wrocławskich szkołach prowadzących kształcenie zawodowe; prezentacja wybranych szkół.
 • Informacja o wrocławskich pracodawcach współpracujących z placówkami prowadzącymi kształcenie zawodowe we Wrocławiu; zawody poszukiwane na wrocławskim rynku pracy.
 • Realizacja praktycznej nauki zawodów na przykładzie zajęć prowadzonych w pracowniach specjalistycznych CKP lub w wybranej szkole prowadzącej kształcenie zawodowe:
 • podstawowe zasady realizacji praktycznej nauki zawodu,
 • charakterystyka wyposażenia poszczególnych pracowni,
 • prezentacja podstawowych umiejętności kształtowanych w każdej pracowni.

Metody pracy:

 • pogadanka,
 • praca zespołowa,
 • praca indywidualna z wykorzystaniem Internetu, zwiedzanie pracowni specjalistycznych w CKP lub w wybranej szkole prowadzącej kształcenie zawodowe.

Pomoce/materiały:

 • prezentacja multimedialna,
 • strony internetowe: wrocławskich szkół, strona www.doradcy-wroclaw.pl, filmy TVP Wrocław o wrocławskich szkołach, www.edu.wroclaw.pl (wymagany dostęp do Internetu),
 • ćwiczenia.

 

Zajęcia PS („poznaję siebie”)

Czas realizacji – 2 godz.
- zajęcia realizowane przez doradców zawodowych w szkole podstawowej lub w CKP, z podziałem na grupy w dwóch pracowniach internetowych).

Rozpoznawanie swoich zainteresowań i predyspozycji zawodowych.

Cele kształcenia, uczeń:

 • określa samodzielnie swoje mocne strony, zainteresowania i uzdolnienia.
 • wskazuje zawody odpowiadające swoim predyspozycjom,
 • potrafi scharakteryzować wybrany przez siebie zawód korzystając z różnych źródeł informacji,
 • wskazuje ścieżkę edukacyjną umożliwiającą zdobycie określonego zawodu.

Poruszane zagadnienia:

 • Czynniki wpływające na wybór zawodu.
 • Znaczenie zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych przy wyborze zawodu.
 • Grupy zawodów wg. E.A. Klimowa.
 • Charakterystyka wybranego przez ucznia zawodu.
 • Droga do wybranego zawodu.
 • Konsekwencje złego wyboru zawodu w życiu człowieka.

Metody pracy:

 • pogadanka,
 • praca zespołowa,
 • praca indywidualna z wykorzystaniem Internetu.

Pomoce/materiały:

 • prezentacja multimedialna,
 • testy zainteresowań i predyspozycji zawodowych,
 • wybrane strony internetowe (wymagany dostęp do Internetu), ćwiczenia, filmy edukacyjne, gry edukacyjne.


Opracował:
zespół doradców zawodowych
Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu