Forum Zawodowe 2018

21 listopada dyrektorzy szkół podstawowych oraz wrocławscy doradcy zawodowi uczestniczyli w Forum zawodowym 2018, którego tematem był rynek pracy i przyszłość zawodów technicznych w Gospodarce 4.0 oraz informacja o kształceniu zawodowym i współpracy szkół z przemysłem. Forum, którego organizatorami byli DOZAMEL sp. z o.o. Zespół szkół Nr 18 oraz Centrum Kształcenia Praktycznego odbyło się we Wrocławskim Parku Przemysłowym.

W spotkaniu głos zabrali:

– pani Dyrektor Ewa Szczęch - dyrektor Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia- „Wsparcie i perspektywy rozwoju szkolnictwa zawodowego we Wrocławiu”,

–pan wicekurator Janusz Wrzal, Dolnośląskie Kuratorium Oświaty-„Technika i szkoły branżowe – nowe programy, nowe możliwości”,

–pani Danuta Matuszewska, wicedyrektor Zespołu Szkół nr 18 i pani Anna Chołodecka, Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego- „Szkolnictwo zawodowe we Wrocławiu-oferta i współpraca z biznesem”,

 – Marcin Urban, Skarbnik Miasta Wrocławia-„Wiedza, nauka, szkolnictwo oraz współpraca z biznesem w finansach i strategii Wrocławia”,

– Piotr Kubiński, Dyrektor Biura Marketingu i Zarządzania Relacjami z Klientem DOZAMEL Sp. z o.o. –„Zmiany na rynku pracy na przykładzie Wrocławskiego Parku Przemysłowego”,

– prof. dr hab. inż. Waldemar Rebnizant, Dziekan Wydziału Elektrycznego PWr, oraz dr inż. Artur Górski, Prodziekan Wydziału Mechanicznego PWr –„Od zawodowca do inżyniera i magistra – współpraca uczelni ze szkolnictwem zawodowym”,

Marek Chmura, General Electric, Adam Czerwiec, Fortaco, Lech Wierzchowski, Donako-„Fachowiec w nowoczesnej firmie – warunki pracy i perspektywy rozwoju”.

Po wystąpieniach odbyła się debata o wyzwaniach jakie stoją przed edukacją i zmianach niezbędnych w szkolnictwie w świetle Przemysłu 4.0.

Szkolenie doradców zawodowych

16 listopada 2018 r. wrocławscy doradcy zawodowi zostali zaproszeni, w ramach szkoleń prowadzonych dla nich przez Mowaz w CKP, na szkolenie zorganizowane we współpracy z firmą WAMS/Ryanair. Na spotkaniu doradcy zostali zapoznani z systemem szkoleń i zadaniami zawodowymi TECHNIKA MECHANIKA LOTNICZEGO. Kształcenie w tym zawodzie prowadzi LZN z ul. Kiełczowskiej we Wrocławiu a Ryanair objął je patronatem Doradcy zawodowi zostali oprowadzeni po hangarze lotniska, obserwując prace mechaników i inżynierów przy przeglądzie technicznym samolotu linii lotniczych Ryanair – szkolenie poprowadził Pan Wojciech Gołębiewski – Deputy Hangar Manager. Szkolenie miało na celu wzbogacić wiedzę o wrocławskim rynku pracy i jego potrzebach oraz przybliżyć specyfikę kształcenia i pracy tak aby mogli się nią dzielić z uczniami klas ósmych SP i gimnazjalnych, stojącymi przed ważnymi wyborami przyszłej ścieżki edukacyjno -zawodowej.

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY 2018 w Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu

W tym roku doradcy zawodowi z Międzyszkolnego Ośrodka Aktywności Zawodowej z CKP w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, zorganizowali warsztaty dla uczniów szkół podstawowych i konferencję dla wrocławskich doradców zawodowych.

Warsztaty dla uczniów szkół podstawowych odbyły się 19 października 2018 r. na temat „Bądź architektem swojego szczęścia” i były okazją do rozmów, czym dla młodego człowieka jest szczęście. Uczniowie wraz z doradcami zastanawiali się, co jest potrzebne do budowania szczęścia. Podczas zajęć stworzyli słońce szczęścia i drzewko szczęścia a na kartkach zapisali, czym jest dla nich szczęście.

Konferencję nt. „Bądź architektem swojego szczęścia” otworzyła dyrektor CKP- pani Anna Chołodecka. W ciekawym wystąpieniu, powiązała osiągnięcia współczesnej rewolucji technologicznej z zagrożeniami dla poczucia bezpieczeństwa młodego pokolenia. Mówiła o trudnej roli doradców w szybko zmieniającym się świecie. Pani dr Joanna Minta z Wydziału Nauk Pedagogicznych DSW we Wrocławiu w swoim wystąpieniu, przedstawiła szczęście z perspektywy różnych koncepcji poradnictwa kariery. Podkreśliła rolę doradców w kształtowaniu postaw wzmacniających ucznia w dążeniu do swojego szczęścia. Przeprowadziła również dla doradców warsztaty na temat „Jak wspierać ucznia w rozpoznawaniu i rozwijaniu cech ułatwiających budowanie własnego szczęścia”.
W Konferencji głos zabrała Pani dyrektor Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia-Ewa Szczęch, która wyraziła podziękowania doradcom za ich pracę i zachęcała do wysiłku na rzecz rozbudzania u uczniów wrażliwości na drugiego człowieka.

Uczestnicy konferencji mieli okazję obejrzeć nową pracownię Centrum Nowoczesnych Systemów Projektowania i Wytwarzania CAD/CAM i CNC otwartą w dniu 18 października 2018r. w CKP, w której wrocławscy uczniowie szkół zawodowych z klas mechanicznych, elektronicznych i elektrycznych już odbywają praktyczna naukę zawodu. Następnie Pani dr Joanna Minta przeprowadziła warsztaty na temat „Jak wspierać ucznia w rozpoznawaniu i rozwijaniu cech ułatwiających budowanie własnego szczęścia”. Zostały one wysoko ocenione przez obecnych, podobnie jak ćwiczenia, które doradcy zadeklarowali wykorzystać w pracy z uczniami. Doradcy złożyli na ręce pani dr Joanny Minty wiązankę jesiennych kwiatów, dziękując za przekazanie ważnych dla uczestników konferencji treści i poświęcony czas.

W czasie konferencji wnętrze auli zdobiły prace plastyczne z Centrum Edukacji i Kultury Dzieci i Młodzieży z Wrocławia z ul. Chociebuskiej, natomiast przed aulą doradcy Centrum zorganizowali wystawę prac plastycznych uczniów szkół podstawowych i prac z MDK z ul. Kołłątaja z Wrocławia. Uczestnicy konferencji wybrali w drodze głosowania najciekawsze prace.
 
Uczestnicy konferencji wykorzystali to wydarzenie jako okazję do budowania sieci kontaktów i wymianę własnych doświadczeń.

 

Komunikat dla kandydatów o specjalnych potrzebach edukacyjnych!

Rekrutacja dla kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów integracyjnych i specjalnych organizowanych w szkołach prowadzonych przez Miasto Wrocław: 

Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegający się o przyjęcie do oddziału integracyjnego w szkołach ponadgimnazjalnych oraz specjalnego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych prowadzonych przez Miasto Wrocław, nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej.

Rodzic/opiekun prawny ucznia  składa w wybranej szkole wniosek o przyjęcie do szkoły. Do wniosku należy załączyć oryginał aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydany przez poradnię psychologiczno–pedagogiczną.

Druk wniosku dostępny jest w sekretariacie danej szkoły oraz na stronie internetowej danej szkoły.

Odziały integracyjne:

  1. Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi nr XXX w Zespole Szkół nr 6 przy ul. Nowodworskiej 70-82.
  2. Technikum nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół nr 6 przy ul. Nowodworskiej 70-82.

Szkoły ponadpodstawowe specjalne:

  1. Branżowa Szkoła I stopnia nr 14 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 11, ul. Kamienna 99-101.
  2. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2 dla Uczniów z Autyzmem w Zespole Szkół nr 16, ul. Głogowska 30.
  3. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 1 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 10, ul. Parkowa 27.

Od 1 czerwca trwa rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

Drodzy Gimnazjaliści zapraszamy na stronę www.edu.wroclaw.pl 

 Po wprowadzeniu wniosku w elektronicznym systemie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych należy go wydrukować oraz dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru do dnia 20.06.2018 r. do godz. 15:00.

W dniach 22-26.06.2018 r. do godz. 15:00 kandydaci wpisują w systemie elektronicznej rekrutacji wyniki egzaminu gimnazjalnego i oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum oraz dostarczają kopie tych dokumentów do szkoły pierwszego wyboru (zamknięcie możliwości dodania wpisów w systemie nastąpi dnia 26.06.2018r. o godz. 15:00).

W poniższym załączniku znajdują się szczegółowe zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Wrocław.