OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY 2018 w Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu

W tym roku doradcy zawodowi z Międzyszkolnego Ośrodka Aktywności Zawodowej z CKP w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, zorganizowali warsztaty dla uczniów szkół podstawowych i konferencję dla wrocławskich doradców zawodowych.

Warsztaty dla uczniów szkół podstawowych odbyły się 19 października 2018 r. na temat „Bądź architektem swojego szczęścia” i były okazją do rozmów, czym dla młodego człowieka jest szczęście. Uczniowie wraz z doradcami zastanawiali się, co jest potrzebne do budowania szczęścia. Podczas zajęć stworzyli słońce szczęścia i drzewko szczęścia a na kartkach zapisali, czym jest dla nich szczęście.

Konferencję nt. „Bądź architektem swojego szczęścia” otworzyła dyrektor CKP- pani Anna Chołodecka. W ciekawym wystąpieniu, powiązała osiągnięcia współczesnej rewolucji technologicznej z zagrożeniami dla poczucia bezpieczeństwa młodego pokolenia. Mówiła o trudnej roli doradców w szybko zmieniającym się świecie. Pani dr Joanna Minta z Wydziału Nauk Pedagogicznych DSW we Wrocławiu w swoim wystąpieniu, przedstawiła szczęście z perspektywy różnych koncepcji poradnictwa kariery. Podkreśliła rolę doradców w kształtowaniu postaw wzmacniających ucznia w dążeniu do swojego szczęścia. Przeprowadziła również dla doradców warsztaty na temat „Jak wspierać ucznia w rozpoznawaniu i rozwijaniu cech ułatwiających budowanie własnego szczęścia”.
W Konferencji głos zabrała Pani dyrektor Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia-Ewa Szczęch, która wyraziła podziękowania doradcom za ich pracę i zachęcała do wysiłku na rzecz rozbudzania u uczniów wrażliwości na drugiego człowieka.

Uczestnicy konferencji mieli okazję obejrzeć nową pracownię Centrum Nowoczesnych Systemów Projektowania i Wytwarzania CAD/CAM i CNC otwartą w dniu 18 października 2018r. w CKP, w której wrocławscy uczniowie szkół zawodowych z klas mechanicznych, elektronicznych i elektrycznych już odbywają praktyczna naukę zawodu. Następnie Pani dr Joanna Minta przeprowadziła warsztaty na temat „Jak wspierać ucznia w rozpoznawaniu i rozwijaniu cech ułatwiających budowanie własnego szczęścia”. Zostały one wysoko ocenione przez obecnych, podobnie jak ćwiczenia, które doradcy zadeklarowali wykorzystać w pracy z uczniami. Doradcy złożyli na ręce pani dr Joanny Minty wiązankę jesiennych kwiatów, dziękując za przekazanie ważnych dla uczestników konferencji treści i poświęcony czas.

W czasie konferencji wnętrze auli zdobiły prace plastyczne z Centrum Edukacji i Kultury Dzieci i Młodzieży z Wrocławia z ul. Chociebuskiej, natomiast przed aulą doradcy Centrum zorganizowali wystawę prac plastycznych uczniów szkół podstawowych i prac z MDK z ul. Kołłątaja z Wrocławia. Uczestnicy konferencji wybrali w drodze głosowania najciekawsze prace.
 
Uczestnicy konferencji wykorzystali to wydarzenie jako okazję do budowania sieci kontaktów i wymianę własnych doświadczeń.