Komunikat dla kandydatów o specjalnych potrzebach edukacyjnych!

Rekrutacja dla kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów integracyjnych i specjalnych organizowanych w szkołach prowadzonych przez Miasto Wrocław: 

Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegający się o przyjęcie do oddziału integracyjnego w szkołach ponadgimnazjalnych oraz specjalnego w szkołach ponadpodstawowych specjalnych prowadzonych przez Miasto Wrocław, nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej.

Rodzic/opiekun prawny ucznia  składa w wybranej szkole wniosek o przyjęcie do szkoły. Do wniosku należy załączyć oryginał aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydany przez poradnię psychologiczno–pedagogiczną.

Druk wniosku dostępny jest w sekretariacie danej szkoły oraz na stronie internetowej danej szkoły.

Odziały integracyjne:

  1. Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi nr XXX w Zespole Szkół nr 6 przy ul. Nowodworskiej 70-82.
  2. Technikum nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół nr 6 przy ul. Nowodworskiej 70-82.

Szkoły ponadpodstawowe specjalne:

  1. Branżowa Szkoła I stopnia nr 14 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 11, ul. Kamienna 99-101.
  2. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2 dla Uczniów z Autyzmem w Zespole Szkół nr 16, ul. Głogowska 30.
  3. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 1 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 10, ul. Parkowa 27.

Od 1 czerwca trwa rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

Drodzy Gimnazjaliści zapraszamy na stronę www.edu.wroclaw.pl 

 Po wprowadzeniu wniosku w elektronicznym systemie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych należy go wydrukować oraz dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru do dnia 20.06.2018 r. do godz. 15:00.

W dniach 22-26.06.2018 r. do godz. 15:00 kandydaci wpisują w systemie elektronicznej rekrutacji wyniki egzaminu gimnazjalnego i oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum oraz dostarczają kopie tych dokumentów do szkoły pierwszego wyboru (zamknięcie możliwości dodania wpisów w systemie nastąpi dnia 26.06.2018r. o godz. 15:00).

W poniższym załączniku znajdują się szczegółowe zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Wrocław.